TRANSPARENTNOST 01-2024

GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU, Kapucinski trg 8, Varaždin
OIB:53107915745

Sukladno članku 6. stavku 1. Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 59/2023) Glazbena škola u Varaždinu dana 19. veljače 2024. godine objavljuje

Izvješće o trošenju sredstava za mjesec siječanj 2024. godine

Redni
broj
Datum isplateNaziv primateljaOIBSjedišteIznosValutaVrsta rashodaNaziv kontaNaziv isplatitelja
1.5.1.2024BELAJ D.O.O.74006494666VARAŽDIN17,80eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
2.5.1.2024TRAVELEGO D.O.O.21305989895VARAŽDIN930,00eur3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ERASMUS+Glazbena škola u Varaždinu
3.5.1.2024ČISTOĆA D.O.O.02371889218VARAŽDIN66,09eur3234Komunalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
4.5.1.2024VIZOR D.O.O.28579840610VARAŽDIN1.400,20eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
5.5.1.2024SFERA VISIA11643924726ZAGREB350,00eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
6.5.1.2024CMREČNJAK D.O.O.05152670097ŠTRIGOVA798,35eur3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaGlazbena škola u Varaždinu
7.5.1.2024GASTRO-TIM D.O.O.64588051715VARAŽDIN2.138,50eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
8.10.1.2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN266,87eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
9.10.1.2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu186.445,30eur3111Plaće za redovan radMZO
10.10.1.2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu15.841,15eur3113Plaće za prekovremeni radMZO
11.10.1.2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu31.078,22eur3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMZO
12.10.1.2024Vanjski suradnici2.265,59eur3237Ugovori o djeluMZO
13.11.1.2024VIDEO AGENCIJA SJEVER25217993025VARAŽDIN3.200,00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
14.11.1.2024LEXPERA D.O.O.79506290597ZAGREB24,89eur3213Stručno usavršavanje zaposlenikaGlazbena škola u Varaždinu
15.11.1.2024KONTO D.O.O.59143170280VARAŽDIN256,81eur3238Računalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
16.11.1.2024LESAR ORGULJARSKA RADIONICA j.d.o.o.68405713483NEDELJANEC945,00eur3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaGlazbena škola u Varaždinu
17.11.1.2024LESAR ORGULJARSKA RADIONICA j.d.o.o.68405713483NEDELJANEC320,00eur3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaGlazbena škola u Varaždinu
18.11.1.2024MAGIC NET D.O.O.92188488799LUDBREG86,98eur3231Usluge telefona, pošte i prijevozaGlazbena škola u Varaždinu
19.11.1.2024ČISTOĆA D.O.O.02371889218VARAŽDIN66,09eur3234Komunalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
20.11.1.2024HRVATSKA POŠTA D.D.87311810356ZAGREB97,54eur3231Usluge telefona, pošte i prijevozaGlazbena škola u Varaždinu
21.11.1.2024HRVATSKI TELEKOM D.D.81793146560ZAGREB14,60eur3231Usluge telefona, pošte i prijevozaGlazbena škola u Varaždinu
22.11.1.2024ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.42889250808ZAGREB26,54eur3238Računalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
23.11.1.2024HRVATSKI TELEKOM D.D.81793146560ZAGREB135,79eur3231Usluge telefona, pošte i prijevozaGlazbena škola u Varaždinu
24.11.1.2024HRVATSKI TELEKOM D.D.81793146560ZAGREB55,30eur4222Komunikacijska opremaGlazbena škola u Varaždinu
25.11.1.2024HRVATSKI TELEKOM D.D.81793146560ZAGREB55,30eur4222Komunikacijska opremaGlazbena škola u Varaždinu
26.11.1.2024INPRO D.O.O.79178903202ČAKOVEC74,66eur3238Računalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
27.11.1.2024INPRO D.O.O.79178903202ČAKOVEC74,66eur3238Računalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
28.11.1.2024ARSENAL GRUPA D.O.O.18630995889VARAŽDIN82,95eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
29.11.1.2024GASTRO-TIM D.O.O.64588051715VARAŽDIN210,41eur3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaGlazbena škola u Varaždinu
30.11.1.2024VARKOM D.D.39048902955VARAŽDIN234,16eur3234Komunalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
31.11.1.2024HEP OPSKRBA D.O.O.63073332379ZAGREB1.016,35eur3223Energija - el. energijaGlazbena škola u Varaždinu
32.11.1.2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu2.605,59eur3111Plaće za redovan radGlazbena škola u Varaždinu
33.11.1.2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu196,29eur3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeGlazbena škola u Varaždinu
34.15.1.2024CENTAR "BALAŠEVIĆ"0.BEOGRAD, SRBIJA579,07eur3211Službena putovanja - smještajGlazbena škola u Varaždinu
35.15.1.2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu537,47eur3211Službena putovanjaGlazbena škola u Varaždinu
36.15.1.2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu546,48eur3212Naknade za prijevoz na posao i s poslaGlazbena škola u Varaždinu
37.15.1.2024Vanjski suradnici513,85eur3237Ugovori o djeluGlazbena škola u Varaždinu
38.16.1.2024ZAGREBAČKA BANKA D.D.92963223473VARAŽDIN10,62eur3431Bankarske usluge i usluge platnog prometaGlazbena škola u Varaždinu
39.16.1.2024ČISTOĆA D.O.O.02371889218VARAŽDIN78,37eur3234Komunalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
40.16.1.2024FOTO AGENCIJA SJEVER J.D.O.O.29327872657VARAŽDIN100,00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
41.16.1.2024FINA85821130368ZAGREB8,30eur3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaGlazbena škola u Varaždinu
42.16.1.2024HEP PLIN41317489366OSIJEK6.474,12eur3223Enegija - plinGlazbena škola u Varaždinu
43.17.1.2024CROATIA AIRLINES D.D.24640993045ZAGREB-SLOBOŠTINA356,42eur3211Službena putovanjaGlazbena škola u Varaždinu
44.18.1.2024PBZ CARD D.O.O.28495895537ZAGREB9,69eur3433Zatezne kamateGlazbena škola u Varaždinu
45.18.1.2024PBZ CARD D.O.O.28495895537ZAGREB206,30eur3293Reprezentacija - ERASMUS+Glazbena škola u Varaždinu
46.18.1.2024PBZ CARD D.O.O.28495895537ZAGREB118,20eur3293ReprezentacijaGlazbena škola u Varaždinu
47.18.1.2024PBZ CARD D.O.O.28495895537ZAGREB297,35eur3223Energija - gorivoGlazbena škola u Varaždinu
48.18.1.2024PBZ CARD D.O.O.28495895537ZAGREB224,95eur3238Računalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
49.18.1.2024PBZ CARD D.O.O.28495895537ZAGREB1.572,38eur3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ERASMUS+Glazbena škola u Varaždinu
50.18.1.2024PBZ CARD D.O.O.28495895537ZAGREB143,99eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
51.18.1.2024PBZ CARD D.O.O.28495895537ZAGREB24,49eur3225NoteGlazbena škola u Varaždinu
52.18.1.2024PBZ CARD D.O.O.28495895537ZAGREB403,57eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
53.18.1.2024VARAŽDINTOURS D.O.O.94861896505VARAŽDIN380,00eur3211Službena putovanja - smještajGlazbena škola u Varaždinu
54.18.1.2024POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE D.O.O.45065170578KAŠTEL SUĆURAC142,50eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
55.19.1.2024Liburnia Riviera Hoteli d.d.15573308024OPATIJA257,00eur3211Službena putovanja - smještajGlazbena škola u Varaždinu
56.19.1.2024Liburnia Riviera Hoteli d.d.15573308024OPATIJA257,00eur3211Službena putovanja - smještajGlazbena škola u Varaždinu
57.19.1.2024ELEKTRIČARSKI OBRT MARINKO06507969013TRNOVEC BARTOLOVEČKI420,00eur3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaGlazbena škola u Varaždinu
58.19.1.2024T&T54355996587VARAŽDIN350,00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
59.19.1.2024T&T54355996587VARAŽDIN2.120,00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
60.19.1.2024T&T54355996587VARAŽDIN810,50eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
61.19.1.2024T&T54355996587VARAŽDIN2.440,00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
62.19.1.2024ŠKOLSKE NOVINE D.O.O.24796394086ZAGREB55,00eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
63.19.1.2024INTERNETSKO NOVINARSTVO D.O.O.82754944898ZAGREB58,06eur3238Računalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
64.19.1.2024HOLIVUD obrt za usl. djelatnosti35819873706VARAŽDIN1.000,00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
65.19.1.2024MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O.62296711978ZAGREB28,00eur3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaGlazbena škola u Varaždinu
66.23.1.2024VITOS D.O.O.17365305988VARAŽDIN167,36eur3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeGlazbena škola u Varaždinu
67.26.1.2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu300,00eur3121Ostali rashodi za zaposleneGlazbena škola u Varaždinu
68.26.1.2024Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu3.160,95eur3121Ostali rashodi za zaposleneMZO
69.30.1.2024VRSNA D.O.O.01162929526ZAGREB1.000,00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
70.30.1.2024DRŽAVNI PRORAČUN18,58eur3295Pristojbe i naknadeGlazbena škola u Varaždinu
71.31.1.2024DUBROVNIK SUN D.O.O.60174672203DUBROVNIK252,95eur3211Službena putovanja - smještajGlazbena škola u Varaždinu
72.31.1.2024DUBROVNIK SUN D.O.O.60174672203DUBROVNIK252,95eur3211Službena putovanja - smještajGlazbena škola u Varaždinu
73.31.1.2024SFERA VISIA11643924726ZAGREB350,00eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
74.31.1.2024PUČEK LIMARIJA83162941679TUŽNO150,00eur3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaGlazbena škola u Varaždinu
75.31.1.2024POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE D.O.O.45065170578KAŠTEL SUĆURAC47,50eur3213Stručno usavršavanje zaposlenikaGlazbena škola u Varaždinu
76.31.1.2024HOTEL VARAŽDIN23950119865VARAŽDIN133,52eur3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosaGlazbena škola u Varaždinu
77.31.1.2024ČISTOĆA D.O.O.02371889218VARAŽDIN66,09eur3234Komunalne uslugeGlazbena škola u Varaždinu
78.31.1.2024HDGPP97475640707ZAGREB132,00eur3294ČlanarineGlazbena škola u Varaždinu
79.31.1.2024OBRT ZA MODU I DIZAJN - KOKABEE DESIGN79574111445VARAŽDIN595,00eur3239Ostale uslugeGlazbena škola u Varaždinu
80.31.1.2024MEĐIMURKA BS D.O.O.68372221964VARAŽDIN14,11eur3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodiGlazbena škola u Varaždinu
81.31.1.2024THE FAMILY78197242725VARAŽDIN40,50eur3293ReprezentacijaGlazbena škola u Varaždinu
UKUPNO278.583,17eur