Close

Erasmus + rang lista kandidata

U nastavku se nalazi rang lista kandidata za sudjelovanje u Erasmus+ KA1 projektu “Talentom do izvrsnosti – postajanje glazbenikom“. Narančasta boja označava 15 odabranih kandidata, a plavom bojom označeno je 2 kandidata koji se nalaze na rezervnoj listi.
Rok za žalbu na odluku povjerenstva je 8 dana od objave rezultata na službenoj web stranici Škole. Žalbe se mogu dostaviti osobno u Tajništvo Glazbene škole u Varaždinu ili direktno na email – glazbenaskola190@gmail.com . Nakon što povjerenstvo primi dostavljene žalbe, o njima odlučuje Školski odbor, a odluka Školskog odbora je konačna.

Erasmus+ rang lista kandidata