Close

Financijski dokumenti

Financijski plan 2024-2026 Glazbene škole u Varaždinu

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2023.

REFERENTNA STRANICA GFI 2023.

Bilješke GFI 2023.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana 2023.

I Izmjene i dopune Financijskog plana Glazbene škole u Varaždinu za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu

Bilješke FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2022

Referentna stranica FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2022

Obrasci_financijski_izvjestaj_2022

Potvrda

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu – vlastita sredstva – 21.12.2022.II.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu – vlastita sredstva – 21.12.2022. – 1. dio

Financijski plan GŠ VŽ za 2023. te projekcije za 2024. i 2025.

Obrazloženje FP za 2023. te 2024. i 2025.

Godišnji financijski izvještaj 2021.

Godišnji financijski izvještaj

Bilješke financijski izvještaj 2021.

Opći i posebni dio Financijskog plana za 2022. te projekcije za 2023. i2024.

Financijski plan za 2022. te projekcije za 2023. i 2024.

Obrazloženje Financijskog plana za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024.

Financijski izvještaj I-XII 2020

Bilješke financijski izvještaj 2020.

Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje Financijskog plana za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.

Financijski izvještaj I-XII 2019.

Referentna stranica

Bilješke – Financijski izvještaj za 2019. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Financijski plan 2020-2022

Obrazloženje Financijskog plana za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

Druge izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. – 28.8.2019.

Prve izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Financijski izvještaj 2018.Bilješke – Financijski izvještaj za 2019. godinu

Referentna stranica

scan Bilješke uz Financijski izvještaj za 2018.

Financijski plan za 2019. i projekcije plana za 2020. i 2021. – scan 1.str

Financijski plan za 2019.

Financijski plan 2018-2020

Financijski plan-2018-2020-plan prihoda

Financijski plan-2018-2020-plan rashoda

Financijski izvještaj 2017

Bilješke uz godišnje financijsko izvješće