Close

Pedagog

Marina Sokol

Rođena u Varaždinu gdje je završila srednjoškolsko obrazovanje na Prvoj gimnaziji Varaždin. Godine 2006. upisala je Filozofski fakultet u Zagrebu, smjer pedagogija na kojem je diplomirala na temu Uvažavanje participativnih prava učenika u školi u klasi dr. sc. Dubravke Maleš te stekla titulu magistra pedagogije. Godine 2013. započela je pripravnički staž u Gospodarskoj školi Varaždin na radnom mjestu školskog pedagoga, a 2014. godine se zapošljava na radnom mjestu stručnog suradnika pedagoga u Glazbenoj školi u Varaždinu.
U Glazbenoj školi u Varaždinu, osim što radi kao stručni suradnik pedagog, obavlja sljedeće funkcije: upisni koordinator za srednju glazbenu školu i pripremno obrazovanje, zamjena ispitnog koordinatora za ispite državne mature, administrator e-Matice, administrator e-Dnevnika i administrator HUSO baze. Bavi se analizom, unapređivanjem i vrednovanjem odgojno – obrazovnog rada u školi, sudjeluje u planiranju i programiranju rada škole, participira u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole te vodi pedagošku dokumentaciju škole. Bavi se neposrednim odgojno – obrazovnim radom koji se prvenstveno odnosi na individualni i grupni rad s učenicima te savjetodavnim radom s učenicima, roditeljima i nastavnicima.
Redovito se stručno usavršava na različitim seminarima, stručnim skupovima i stručnim vijećima. 2014. godine je završila edukaciju za izradu i provedbu EU projekata te stekla naziv menadžera za izradu i provedbu EU projekata. 2017. godine je sudjelovala na PDW eTwinning and Erasmus+ TCA „eTwinning meets Erasmus+“ – Boosting the Quality of eTwinning and Erasmus+ projects u Ljubljani.