Close

Javni poziv za sufinanciranje prehrane učenika srednje Glazbene škole u školskoj godini 2019./2020.

Na temelju Zaključka o pokretanju projekta sufinanciranja školske prehrane učenicima srednjih škola kojima je osnivač Varaždinska županija u školskoj godini 2019./2020. (KLASA: 602-03/19-01/74; URBROJ: 2186/1-07/1-19-l od 29. listopada 2019. godine) Glazbena škola u Varaždinu objavljuje
Javni poziv za sufinanciranje školske prehrane učenika srednje Glazbene škole u Varaždinu za školsku godinu 2019./2020. Sve informacije o ovom pozivu kao i zahtjev za sufinanciranje možete naći u nastavku. Popunjeni obrazac i svu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti do 29. studenoga 2019. u Tajništvo.

Javni poziv za sufinanciranje prehrane učenika srednje Glazbene škole u šk.god. 2019.2020

Zahtjev za sufinanciranje prehrane učenika u šk.god. 2019.2020