Close

Voditelj odjela

Silvija Avar

Silvija Avar rođena je u Varaždinu 1968. gdje je završila Prvu osnovnu školu te današnju Prvu gimnaziju. Nakon mature upisala je engleski i talijanski jezik s književnostima na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i diplomirala 1993. godine. Već kao apsolvent počela se baviti aktivnim pedagoškim radom kao vanjski suradnik u Školi stranih jezika Žiger u Varaždinu. Nakon diplome 1993.g. zapošljava se u Glazbenoj školi u Varaždinu kao profesor engleskog i talijanskog jezika te koordinator za općeobrazovne predmete, što radi i danas. Od 1997. do 2001. godine radila je i kao vanjski suradnik na Privatnoj gimnaziji s pravom javnosti u Varaždinu.

Već više puta bila je na stipendijskom usavršavanju talijanskog jezika u Italiji. 1987.g. pohađala je nastavu na Università per Stranieri u Perugi, 1991. dva mjeseca se usavršavala na Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri u Sieni, 1999. u Firenci (Scuola Leonardo da Vinci) te 2018. u Rimu u Club Italiano Dante Alighieri. U sklopu Comenius programa 2013.g. bila je u Engleskoj na usavršavanju metodologije engleskog jezika u školi Anglolang u gradu Scarboroughu. 2018.g. sudjelovala je na seminaru o poučavanju o holokaustu u Jeruzalemu u organizaciji Memorijalnog centra Yad Vashem i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Od 1997. godine član je Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika (HUPE), a u školskoj godini 1999/2000. obnašala je dužnost predsjednice podružnice HUPE-a za varaždinsku i međimursku županiju baveći se organizacijom seminara za profesore engleskog jezika. Redovito održava predavanja i radionice na županijskim stručnim aktivima iz engleskog jezika. Redoviti je član županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja iz talijanskog jezika, a jednom je bila i član državnog povjerenstva. Do sada je dva puta sudjelovala i u radu županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja iz engleskog jezika. 2015.g. postaje profesor mentor.

Njezini učenici redovito sudjeluju na županijskim natjecanjima iz talijanskog i i engleskog jezika i postižu zapažene rezultate.

Osim pedagoškog rada s učenicima, aktivan je prevoditelj. 1995. godine, nakon položenog ispita, imenovana je stalnim sudskim tumačem za engleski i talijanski jezik. Član je Udruge sudskih tumača i prevoditelja u Varaždinu od njezinog osnutka. Više je godina bila član nadzornog odbora Udruge, a trenutno obnaša dužnost tajnice Udruge. Redovito pohađa razne seminare namijenjene prevoditeljima.