Close

Projekt “Ja mogu”

Projekt „Ja mogu“ odobren je u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju.

U našoj školi učenici surađuju s pomoćnicima u nastavi čiji je rad omogućen projektom “Ja mogu”. Korisnik projekta „Ja mogu“ je Varaždinska županija koja projekt provodi s 26 partnera – osnovnim i srednjim školama, i agencijom Azra d.o.o. Projekt traje od 16. kolovoza 2017. do 15. kolovoza 2021. godine. Svrha projekta je učenicima s teškoćama u razvoju pružiti potporu u uključivanju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove s ciljem osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje, a kroz rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

Općenito o projektu možete saznati na stranici http://pomocnici-nastava.com/.

O financiranju projekata kroz Europske strukturne i investicijske fondove dodatne informacije naći ćete na poveznici www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. na ovoj poveznici: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/.

Projekt Ja_mogu